top of page

Ochrana osobných údajov

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Vladimír Candrák - MONTES, so sídlom v Slovenskej republike, IČO 33430217, Vladimír Candrák spracováva osobné údaje návštevníkov a zákazníkov svojej webovej stránky a eshopu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Prosím, dôkladne si prečítajte tieto podmienky, aby ste pochopili, ako sa vaše osobné údaje budú spracovávať.

  1. Zhromažďovanie osobných údajov: Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje návštevníkov a zákazníkov svojej webovej stránky a eshopu: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, dodacie adresy a informácie o platobných kartách. Tieto údaje zhromažďujeme výlučne za účelom spracovania objednávok, zabezpečenia doručenia a poskytovania lepšej služby.

  2. Používanie osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom spracovania objednávok, zabezpečenia komunikácie s vami, poskytovania informácií o novinkách a ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, a zlepšovania poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje nebudú predávané alebo zdieľané s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

  3. Bezpečnosť údajov: Prevádzkovateľ prijíma primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením. Vaše údaje sú uložené na zabezpečených serveroch a prístup k nim majú iba oprávnené osoby

  4. Súhlas: Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov dávate tým, že používate našu webovú stránku a eshop. Naša právna opodstatnenosť na spracúvanie osobných údajov spočíva v splnení zmluvy s vami alebo v záujme oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ako aj v plnení zákonných povinností. V prípade poskytnutia osobitného súhlasu sú vaše osobné údaje spracúvané na základe tohto súhlasu.

  5. Práva subjektov údajov: Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, obmedzenie spracúvania, výmaz alebo prenos vašich osobných údajov. Môžete kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa spracúvanie vašich údajov zakladá na súhlase. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, kontaktujte Prevádzkovateľa prostredníctvom uvedených kontaktných informácií.

bottom of page